Privacyverklaring

Privacyverklaring Integrale Yoga Schiedam (IYS)

1. Inleiding

Integrale Yoga Schiedam, gevestigd aan de Tuinlaan 24, Schiedam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. U vindt de privacy verklaring ook op onze website.

Conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Avg), de Europese privacy wetgeving is Integrale Yoga Schiedam verplicht te melden welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel en voor hoe lang. Al deze aspecten zijn opgenomen in de privacyverklaring hieronder.

Heb je vragen over deze informatie, neem dan contact op met:

Integrale Yoga Schiedam
Tuinlaan 24
3111 AT Schiedam
info@integraleyogaschiedam.nl
https://www.integraleyogaschiedam.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Integrale yoga verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

3. Doel van de verwerking

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Communicatie doeleinden; o.a. het wijzigen van lesrooster en workshops
 • De wettelijke verplichting in het kader van belastingaangifte
 • Promotie van Integrale Yoga Schiedam; beeldmateriaal gemaakt tijdens activiteiten van Integrale Yoga
  Schiedam worden op respectvolle wijze gebruikt ten behoeve van communicatie en promotie in diverse online
  en offline media.

4. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Integrale Yoga Schiedam bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en die nodig zijn om aan de wettelijke eisen te voldoen. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 10 jaar voor bovenstaande categorieën van persoonsgegevens omdat deze kunnen worden opgevraagd door de belastingdienst.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Integrale Yoga Schiedam verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend indien nodig in verband met eerder genoemde wettelijke verplichting of indien nodig voor bovengenoemde doeleinden gebruikt. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Integrale Yoga Schiedam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Website en Cookies, of vergelijkbare technieken

Integrale Yoga Schiedam gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Conform de AvG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Integrale Yoga. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Dit verzoek kun je per email indienen naar info@integraleyogaschiedam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op jouw verzoek. Integrale Yoga Schiedam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. Beveiligen persoonsgegevens

Integrale Yoga Schiedam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@integraleyogaschiedam.nl.